ประวัติและผลงาน

ข้อมูลส่วนตัว:
ชื่อ: วรพันธุ์ อธิคมไตรรัตน์
ทวิตเตอร์: @tung148
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/woraphanatikomtrirat
Current City: Kalmar, Sweden.
Home Town: Bangkok, Thailand.

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท Leadership and Management in International Context, จาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน

ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต และพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) ด้านระบบสารสนเทศธุรกิจ และพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ประถม  - มํธยม จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน:


ผลงาน:



Skills:
 • 14+ years of experience in the areas of Search Engine Optimization (SEO), Market Research, Business Development & Technologies. Extensive experience in executing projects involving
 • Search Engine Marketing (SEM), Social Media Optimization (SMO), Web Analytics, Market Research including online consumer behavior, understanding Search Engine behaviors, etc
 • Instrumental in Strategizing for web promotions and single handedly driving millions of organic traffic to company websites and indexed billions of web pages in major search engines.
 • Handled more than 45 client base and significantly raised rankings of client's websites within top 10 in major search engines (Google, Yahoo and MSN/Bing) for most of the keywords.
 • Gained extensive experience and understanding of Web Analytics (Google Analytics and etc), Google AdWords and Google Adsense for client accounts.
 • Good communication, interpersonal, problem solving skills and spearheading a team of Executive to excel in performance and client deliverables for carrying out various SEO campaigns.
 • Analyzing requirement and providing web promotions solutions to clients' which involves designing & implementing Search Engines Marketing plans Operational strategies like Keyword research, Competition analysis, Site analysis, Search Engine Marketing (SEM) Plan, Web Penalty Solutions, Web Marketing Strategies, etc
 • Relationship management with key clients for ensuring their satisfaction with the services to enhance & retain business Constant research & up-gradation of knowledge regarding Search Engines and technologies Impart training to SEO Trainees and Support Executives Inter Departmental co-ordination related to the workflow and quality of deliverables.




  Special Activities:
  • Mar '08 : Join Thai Webmaster Social Network.
  • Sep '07 : Official Thai Translation for GIF2SWF converter.
  • Aug '07 : Join Thai Open Source Software Club.
  • Jul '07 : Join the Sun Developer Network (SDN) as a member.
  • Apr '07 : Global Member of The Internet SOCiety (ISOC).
  • Apr '06 : Official Thai Translation for YamiPod 0.96 (YamiPod is a freeware application to efficiently manage your iPod under Mac OS X, Windows and Linux.)
  • Jun '03 : Member Staff of Assumption University Student Organization (AUSO).
  • May '02 : Logistic Committee of Asian Youth Forum, Human Development, A Youth Perspective, held by Assumption University and United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). [Certificate]
  • Jun '01 - 02 : Member Staff of Assumption University Student Council.
  • Jan ' 99 : Member Staff in BANGKOK FESPIC GAMES 1999.


  Training & Seminar Experinces:
  • 13 กันยายน 2011 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์ทางการตลาด - การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการตลาดบนเว็บ", AUN Thai Laboratories Co., Ltd.
  • 22-23 สิงหาคม 2009 : Joomla Day Bangkok
  • 17 มกราคม 2008 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "VoIP ไม่ได้ดีแค่ลดค่าโทรศัพท์", SIPA
  • 16 มกราคม 2008 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "ทำ e-commerce อย่างไร ให้โดนใจลูกค้า", กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • 16 ตุลาคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "กฎหมายคอมกับชีวิตประจำวัน", T.H.NIC Co., Ltd.
  • สิงหาคม 2007 : เข้ารับการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ด้านการตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์", DBD Academy.
  • 2-3 สิงหาคม 2007 : เข้ารับการอบรมมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC).
  • 16 กรกฎาคม 2007 : เข้ารับการอบรม Sun Developer Days 2007 "Paint the World Web 2.0", Sun Microsystem.
  • 14 กรกฎาคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "Social Media Networking and Web 2.0", Thaiventure.
  • 19 กรกฎาคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "E-mail marketing : Opportunity vs Privacy", T.H.NIC Co., Ltd.
  • 9 กรกฎาคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "Next E-Business Model 2.0", Thaiventure.
  • 11 Mar '07 : เข้ารับการอบรม "WiFi-WiMAX Update", Intelligent Wireless Network Group (IWING Lab). [Picture]
  • 9 มีนาคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "การตลาดออนไลน์ : ธุรกิจ e-Commerce", กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • 21 กุมภาพันธ์ 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "2007 The Year of Search Engine Marketing (SEM)", Globlet Co., Ltd.
  • 11 กุมภาพันธ์ 2007 : "IT Technology Trend for Business", Thai Computer Emergency Response Team (ThaiCERT). [Picture]
  • 15 มกราคม 2007 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "กลยุทธการขับเคลื่อน e-commerce ไทย", กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • 12 ธันวาคม 2006 : เข้ารับการอบรมThe 3rd IT Seminar Series on "Electronic Payment", Faculty of Science &Technology, Assumption University.
  • 25 มิถุนายน 2005 : เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "ทำ e-commerce อย่างไรให้สำเร็จ", กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • 21 พฤษภาคม 2005 : เข้ารับการอบรม E-Marketing Strategy and E-Commerce Law Seminar, NetDesign Institute.
  • 18 เมษายน 2005 - 15 พฤษภาคม 2005 : เข้ารับการอบรม Professional Web Designer, NetDesign Institute.
  • 8 ธันวาคม 2004 : เข้ารับการอบรม Adobe Premier Workshop, Aptech Thailand - Arena Multimedia.


  Professional Awards & Certificates :
  Jun '09 : Google Analytics Individual Qualification
  Google Analytics Individual Qualification


  Jul '08 : สัมฤทธิบัตร "เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs", โครงการ e-SMEs University, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  สัมฤทธิบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs, โครงการ e-SMEs University, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  Dec '07 : Internet Marketing Basics Certificate, Web CEO University.
  Web CEO Certified

  Sep '07 : วุฒิบัตร "การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์", DBD Academy, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์




  Apr '07 : Microsoft Digital Literacy Certificate, Microsoft Thailand.
  May '05 : Professional Web Designer Certificate, NetDesign Institute.

  Honors, Awards & Certificates :
  Jan '08 : Rector's Award for Academic Excellence.

  Jan '08 : Srisakdi Charmonman Certificate of Honour.

  May '02 : ABAC & UNESCO Certificate of Achievement.

  Area of Interests:
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Search Engine Marketing (SEM)
  • Social Media Optimization (SMO) / Web 2.0
  • Business Development
  • Search Engine friendly Web Design & Usability
  • Web Analytics
  • Leadership